GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Geologie > Geologické mapy

Geologické mapy

Geologické mapy zobrazují rožšíření hornin a stratigrafických jednotek různými barvami či šrafami. Kromě toho na nich najdete mnoho dalších informací. Podle zaměření se také mapy dále dělí. V tomto článku se také dozvíte, kde geologické mapy sehnat.

Geologické mapy jsou topografické mapy s geologickým obsahem. To znamená že obsahují informace o geologii - ty jsou závislé na druhu geologické mapy. V geologických mapách můžete najít např. jaké horniny tvoří podloží a jak jsou staré, různé poruchy jako např zlomy nebo příkrovy, směr sklonu vrstev (pokud jde o horiny s patrnou vrstevnatostí) nebo polohu geologicky významných lokalit. Geologické mapy vznikají při geologickém mapování, což je velice složitý proces (přípravné práce, vlastní mapování, zpracování získaných a tvorba mapy). Geologické mapy můžeme rozdělit na odkryté a zakryté. Zakryté geologické mapy obsahují i kvartérní (čtvrtohorní) pokryv skalních hornin v podloží pokud je mocnější více než 2 metry. Odkryté geologické mapy zobrazují jen skalní podklad - tedy bez kvartérního pokryvu. Dále se geologické mapy dělí podle měřítka - od přehledných až po velmi podorbné (podle měřítka jsou kladena různá kritéria při mapování).

Geologické mapy také můžeme rozdělit podle obsahu (na jaký jev spojený s geologií jsou zaměřeny):
 • Geologické mapy
  Zobrazují geologický podklad a struktury z hlediska typů hornin (litologie) a jejich stáří různými barvami či šrafami. Poskytují informaci o geologické stavbě území. U těchto map bývá připojena stratigrafická kolonka a jeden nebo více geologických řezů (u map větších měřítek).

 • Inženýrsko-geologické mapy
  Hodnotí geologický podklad z hlediska náročnosti zakládní pozemních staveb. Mezi ně patří mapy inženýrsko-geologických poměrů (horninové prostředí, hydrogeologie, morfologie, gedynamika), mapy inženýrsko-geologické rajonizace (vytváření rajonů podle podobných vlastností hornin z hlediska zakládání staveb), mapy inženýrko-geologického hodnocení území (hodnotí inženýrsko-geologické podmínky území pro určitý způsob využití) a mapy geofaktorů životního prostředí, které se z předchozích typů map odvozují.

 • Hydrogeologické mapy
  Hodnotí geologické prostředí z hlediska propustnosti a proudění podzemní vody, kvality podzemní vody, vydatnosti a typu kolektoru (tj. horninového prostředí jímž voda snadněji proudí) a také z hlediska variability těchto jevů.

 • Mapy půdního pokryvu
  Rozdělují území podle vývoje půdního profilu do půdních typů.

 • Ložiskové mapy
  Znázorňují výskyty ložisek nerostných surovin.

 • Strukturně geologické mapy
  Zobrazují strukturní systémy na úkor jiných geologických geologických jevů. Takovéto mapy bývají plné různých strukturně geologických značek.

 • Mapy dokumentačních bodů
  Vznikají při mapování a je do nich zakreslována poloha dokumentačních bodů.

Zde jsem tedy uvedl různé typy geologickýh map - šlo spíše o příklady protože sem rozhodně nevyjmenoval všechny - existuje ještě celá řada dalších speciálních map.

Kde sehnat geologické mapy?

Podrobné informace o různých způsobech získání geologických map (prohlížení přes internet, zakoupení on-line či v kamenné prodejně či získání archivních geologických map) získáte na serveru geologické mapy.


Geologické mapyUkázka geologické mapy
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2003-11-30 19:44:33
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign